top of page

Política de privacitat

Dades de la propietària del web:

DIRECCIÓN POSTAL
Carrer Roger de Flor, 294, 2n-2a, Barcelona, 08025
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
leanin.barcelona@gmail.com
TELÉFONOS
+34 609 37 94 83
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO
67347
WEB
https://www.leaninbarcelona.com/
OBJETO PRINCIPAL
LEAN IN NETWORK BARCELONA es una asociación dedicada a inspirar y apoyar a las mujeres profesionales en Barcelona. Su objetivo es el de ayudar a las mujeres en su desarrollo profesional y crear la mayor comunidad de mujeres conectadas de la ciudad.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de LEAN IN NETWORK BARCELONA domicili social situat a Carrer Roger de Flor, 294, 2n-2a, Barcelona, 08025, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.

Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que LEAN IN NETWORK BARCELONA té previst realitzar:

Drets dels interessats

LEAN IN NETWORK BARCELONA informa a les Usuàries que, podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter
personal davant el Responsable de l'Tractament, així com a la retirada de l'consentiment prestat.

Dret d'Accés

És el dret de la usuària a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

Dret de Rectificació

És el dret de l'afectada al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de LEAN IN NETWORK BARCELONA, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

Dret a la Limitació de tractament

És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable de l'tractament.

Dret de Supressió

És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

Dret de portabilitat

El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable.

Dret d'Oposició

És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de LEAN IN NETWORK BARCELONA.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents
requisits:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça Carrer Roger de Flor, 294, 2n-2a, Barcelona, 08025 (a l'atenció de LEAN IN BARCELONA) o bé a través de correu electrònic leanin.barcelona@gmail.com

 • L'escrit remès per la titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:

  • ​ Nom, cognoms de l'interessat i còpia de l'DNI / NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ha de enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.

  • Domicili a efectes de notificacions.

  • Data i signatura de la sol·licitant.

  • Documents acreditatius de la petició que formula.

  • La interessada ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

 

Finalment, l'informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

 

LEAN IN NETWORK BARCELONA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat .

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: Barcelona, juliol de 2021.

bottom of page